SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Klagevejledning

Se hvordan du som elev eller ansøger kan klage over skolens afgørelser.

Reglerne om klageadgang findes i kapitel 18 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr 2499 af 13/12/2021:

§142. Klage over en skoles afgørelser indgives til skolen af den, afgørelsen vedrører. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Klage over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser om optagelse på skole, afgørelser om anerkendelse af realkompetence bortset fra praktiske kompetencer efter § 64, stk. 7, og afgørelser efter § 77, der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal være indgivet til skolen, jf. stk. 1, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til styrelsen ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender skolen klagen til styrelsen bilagt sagens akter.

Stk. 3. Klager i forbindelse med prøver, bortset fra centralt stillede prøver, jf. § 59, følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. For klager over afgørelser i forbindelse med prøver på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, jf. § 1, stk. 6, gælder § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør af denne.

Stk. 4. Eleven eller lærlingen kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse efter § 77. Angår klagen en afgørelse om midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af skolen eller ministeriet.

Stk. 5. Klager over en skoles afgørelse om en elevs eller lærlings optagelse eller ophør med skoleoplæring behandles efter § 66 j i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 6. Skolens afgørelse vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med erhvervsuddannelse for voksne, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for vedkommende faglige udvalg. Skolen skal give klagevejledning. Klagen indgives til den skole, der har truffet afgørelsen, senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg, ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give det faglige udvalg de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden myndighed til administrativ afgørelse.

Stk. 7. For klager over skolens afgørelser i pædagogiske anliggender for undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag jf. § 1, stk. 6, gælder § 72 i lov om de gymnasiale uddannelser og regler fastsat i medfør af denne.