SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Privatlivspolitik og cookiepolitik

Information om SOSU Østjyllands behandling af personoplysninger og brug of cookies på hjemmesiden.

Opdateret 20. februar 2024

1. Dataansvar

SOSU Østjylland er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

SOSU Østjylland 
Hedeager 33, 8200 Aarhus N 
8741 2626, sosuoj@sosuoj.dk

Skolens DPO er: 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
72 27 30 02, dpo.sosu.øst@bechbruun.com

2. Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Personoplysninger inddeles i almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og særlige personoplysninger (CPR-nummer og strafbare forhold).

3. Dine rettigheder og mulighed for at klage

Du kan ved henvendelse til os få indsigt i, berigtiget, slettet, udleveret og/eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af disse rettigheder, vil vi svare dig inden for en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det. Hvis du er uenig i måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os eller indgive en klage til Datatilsynet.

4. Datamodtagere

For at varetage de formål med behandling af personoplysninger, som beskrives nedenfor, deler vi dine personoplysninger med relevante samarbejdspartnere og leverandører, fx myndigheder og leverandører af it-systemer. Databehandlerne behandler personoplysningerne på SOSU Østjyllands vegne og efter vores instruks fastlagt i en databehandleraftale.

Vi videregiver dine personoplysninger til eksterne tredjeparter og myndigheder som SKAT og SU, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af at varetage dit uddannelsesforløb. Det kan blandt andet være til andre uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og læresteder.

Vi anvender også datamodtagere, der befinder sig i tredjelande (USA). I de tilfælde deles dine personoplysninger med hjemmel i aftalen 'EU–U.S. Data Privacy Framework' (DPF).

Herunder kan du for de enkelte typer af registrerede læse mere om formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger, datamodtagere, samt opbevaring og tidsrum for registrering.

Typer af registrerede

Besøgende på sosuoj.dk

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger om dig med de cookies, som du giver samtykke til i cookiebanneret.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at optimere sidens funktionalitet, føre statistik over brugen af siden, markedsføring og at gennemføre din eventuelle tilmelding til arrangementer eller nyhedsbreve på siden.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er vores legitime interesse i at administrere vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f. Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af dit samtykke til markedsføringscookies, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Personoplysninger, du selv angiver i formularer, behandles også, herunder følsomme personoplysninger. Vi anbefaler, at du ikke angiver følsomme personoplysninger, medmindre du mener det er nødvendigt for korrekt behandling af din tilmelding/henvendelse.

I cookieoversigten nederst på siden kan du se hvilke cookies, siden sætter, hvilke oplysninger de indsamler og med hvilket formål, hvor længe de opbevares og med hvilke tredjeparter, de deles. Personoplysninger oplyst i formularer slettes senest 1 år efter de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvormed de blev givet.

Besøgende på skolens sociale medier

Når du besøger eller interagerer med os på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi er fælles dataansvarlige med udbyderne af de sociale medier for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om dig, når du besøger vores sider/profiler. Det betyder, at vi sammen med udbyderne af de sociale medier skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Vi kan behandle de oplysninger, der er tilgængelige på din profil, dine reaktioner og kommentarer på vores profiler og opslag, og at du har besøgt vores profiler. Hvis du selv deler følsomme personoplysninger på vores profiler, behandler vi også disse.

Formålet med at anvende de sociale medier er at informere følgere om skolens uddannelser og øvrige aktiviteter, rekruttere elever og kursister og besvare henvendelser.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er vores legitime interesse i kommunikation og markedsføring (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

Hvis du ikke længere ønsker, at dine reaktioner og kommentarer efterladt på vores sider/profiler skal være synlige, skal du selv sørge for at slette dem.

Personoplysninger du har sendt til os via beskedfunktionen opbevares i op til 2 år.

I privatlivspolitikken for de enkelte udbydere af sociale medier kan du se, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger. Her kan du også se, hvem udbyderne eventuelt deler dine oplysninger med.

Ansøgere til uddannelse og kurser

Hvis du søger en uddannelse eller efteruddannelse hos os, behandler vi de personoplysninger, som du angiver ved ansøgning på optagelse.dk eller ved tilmelding på voksenuddannelse.dk eller dapuc.dk.

Vi behandler dit navn, CPR-nummer, adresse, email og telefonnummer og kan efter omstændighederne behandle oplysninger om dine tidligere uddannelser og relevant erhvervserfaring (nogle forhold/bilag tilføjes automatisk, andre skal du selv tilføje), nuværende stilling og arbejdsplads, om du har brug for særlige hjælpemidler (ja/nej) og om du har opholdstilladelse/er statsborger i Danmark.

Vi behandler personoplysninger om ansøgere med det formål at behandle og besvare din ansøgning.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er en retlig forpligtelse i gældende bekendtgørelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Hvis du bliver optaget på skolen, slettes din ansøgning senest 30 dage efter, at du ikke længere er elev på skolen. Hvis du ikke bliver optaget på skolen, opbevares din ansøgning, bilag, dokumentation og eventuelt notatark fra optagelsessamtale i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Jobansøgere

Når du søger en stilling hos os, behandler vi dine personoplysninger. Formålet med at behandle personoplysninger er at vurdere dig som kandidat til stillingen. Vi behandler de obligatoriske oplysninger, du skal angive i ansøgningen i Innomate (navn, email, hvorvidt du søger med fortrinsadgang) og herudover de oplysninger, du har angivet i dit CV og i din motiverede ansøgning.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er indgåelse af en ansættelsesaftale, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Dit CPR-nummer og/eller straffeattest behandles alene, hvis du selv oplyser det i din ansøgning. I så fald behandles de med hjemmel i dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a).

Følsomme personoplysninger behandles alene, hvis du selv oplyser dem i din ansøgning. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, medmindre de er relevante for din varetagelse af stillingen.
I så fald behandles de med henblik på at kunne træffe en beslutning om ansættelse, overholde fortrinsretten (bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. §6, stk. 2) samt eventuelt at sikre overholdelse af notat- og journaliseringspligten i offentlighedsloven, da beslutning om ansættelses er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra f.

Din ansøgning med bilag deles internt med det nedsatte rekrutteringsudvalg, men deles ikke med personer uden for virksomheden. I relevante tilfælde kan vi anvende eksterne rekrutteringskonsulenter til at bistå os i processen, hvorfor dine oplysninger kan indsamles af dem på vores vegne, eller deles med dem.

Ansøgning og bilag gemmes i 6 måneder, fra de er modtaget, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Hvis du ansættes i din ansøgte stilling, vil din ansøgning med personoplysninger indgå i din personalemappe og følge slettepolitikken for denne.

Uopfordrede ansøgninger

Hvis vi finder ansøgningen relevant, gemmer vi ansøgning og bilag i op til 6 måneder. Ellers sendes afslag og ansøgningen slettes med det samme.

Elever og kursister

Når du er elev eller kursist hos os, behandler vi de personoplysninger om dig, som er nødvendige for at administrere dit uddannelsesforløb.

Udover de personoplysninger, som du har angivet ved ansøgning/tilmelding (se punktet ovenfor), kan det efter forholdene være oplysninger om dit uddannelsesforløb hos os (herunder fravær og karakterer), oplysning om ændringer i dine kontaktoplysninger, fx skift af bopæl, og oplysninger om orlov eller andre relevante helbredsoplysninger, som du selv oplyser til skolen i forbindelse med vejledning og/eller støtte.

Vi behandler personoplysninger om elever og kursister til følgende formål og på følgende retsgrundlag:

 • Administration af dit uddannelsesforløb. Hjemmel: Retlig forpligtelse i gældende bekendtgørelser, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c
 • Evt. støttefunktioner og vejledning, hvis du gør brug af dem. Hjemmel: Du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Hvis elever og kursister informerer skolen om helbredsforhold i forbindelse med behov for hjælp eller støtte, behandles disse med hjemmel i et udtrykkeligt samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a ). Skolen vil så vidt muligt hjælpe eleven eller kursisten med at forstå konsekvenserne i den konkrete situation ved at dele de følsomme personoplysninger.
 • Øvrige aktiviteter i forbindelse med dit uddannelsesforløb, fx deltagelse i projekter og frivillige aktiviteter. Hjemmel: Der er blevet givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

I forbindelse med eksaminer og prøver, deler vi dit navn, CPR-nummer og den tildelte karakter med censor.

Nogle af dine personoplysninger skal opbevares som dokumentation i en længere periode, efter du ikke længere er elev hos os. Du kan se hvilke herunder (vi følger Børne- og Undervisningsministeriets vejledende frister >>). Øvrige personoplysninger slettes umiddelbart efter du ikke længere er elev hos os, typisk inden for 30 dage.

 • Vi opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede prøve- og eksamensbeviser, i 30 år efter eksamens- eller prøveafslutning, jvf. eksamensbekendtgørelserne.
 • Vi opbevarer kopier af beviser, skolevejledninger og praktikerklæringer i 30 år efter uddannelsens afslutning i Visma, jvf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
 • Vi opbevarer kopi af afgørelser om merit/godskrivning i 30 år
 • Dit realkompetencevurderingsskema udgør sammen med den afsluttende praktikerklæring og skole- og uddannelsesbeviset den samlede dokumentation for gennemførelse af din erhvervsuddannelse. Vi opbevarer kopier af disse i 30 år.
 • Vi opbevarer gældende uddannelsesaftaler med virksomheder i tre år efter aftalens udløb sammen med eventuelle tilhørende noter og dokumenter, så vi kan overføre til offentlige arkiver efter gældende regler.
 • Vi opbevarer din uddannelsesplan i tre år efter uddannelsens ophør, for at kunne dokumentere dit uddannelsesforløb, jvf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
 • Børne- og straffeattester slettes, når de har været fremvist som dokumentation eller senest ved afslutning af det uddannelsesforløb eller praktikperiode, hvortil de var påkrævet
 • Oplysninger om bl.a. deltagelse, tilstedeværelse og fravær samt virksomhedspraktik opbevares, opbevares i 10 år efter uddannelsens afslutning, jvf. Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Eventuelle forældre-/værgetilladelser slettes senest tre måneder efter aktivitetens afslutning.

Modtagere af nyhedsbreve

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne sende dig de nyhedsbreve, du har tilmeldt dig.

Når du melder dig til at modtage vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og emailadresse. I vores emailsystem kan vi se din omtrentlige placering ved tilmelding og din interaktion med vores nyhedsbreve (om og hvornår du har åbnet vores nyhedsbreve og links du har klikket på).

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Dine personoplysninger slettes senest 6 måneder efter du trækker dit samtykke tilbage (afmelder dig nyhedsbrevet). Det er frit for dig at trække dit samtykke tilbage, og du kan afmelde dig i bunden af vores nyhedsbreve.

Når du kontakter os

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon eller brev, behandler vi de almindelige personoplysninger om dig, som du selv oplyser, typisk navn og e-mailadresse eller telefonnummer. Hvis du selv angiver følsomme oplysninger, behandler vi også disse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at behandle og besvare din henvendelse. 

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er vores legitime interesse i at håndtere din henvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler alene de oplysninger, du har indsendt, og vi indhenter ikke uopfordret yderligere oplysninger.

Samarbejdspartnere og leverandører

Samarbejdspartnere

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kommunikere om de forhold, vi samarbejder om, og at administrere og udvikle vores forhold. Vi kan i den forbindelse behandle oplysninger om dit navn, arbejdsplads, stilling, kontaktoplysninger og din relation til skolen og skolens elever.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er vores legitime interesse i at kommunikere med potentielle og faktiske samarbejdspartnere, jf. art. 6, stk. 1, litra f og en retlig forpligtelse vedrørende samarbejde om elevforhold, såfremt den fremgår af gældende bekendtgørelser, art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra b.

Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt så længe de er relevante for det pågældende samarbejde og derefter i op til 2 år. Det kan forekomme, at dit navn og nuværende eller tidligere stilling fremgår af dokumenter længere end 2 år, fra du ikke længere samarbejder med os, såfremt disse indgår i administrationen af elevers uddannelse, fx uddannelsesaftaler.

Ligeledes kan særlige lovregler, herunder offentlighedsloven,  give os ret eller pligt til at opbevare personoplysninger i længere tid, fx for at varetage vores dokumentations- og journaliseringspligt.

Leverandører

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at foretage et køb eller administrere ydelser, vi modtager. Vi behandler virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer, oplysninger på kontaktpersoner, kontrakter og oplysninger om de købte varer/ydelser.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er vores legitime interesse i at købe varer og ydelser. Personoplysninger om leverandører, der hører under bogføringsloven, opbevares i fem år plus indeværende år.

Videoovervågning

Der er videoovervågning på dele af skolens område med det formål at forebygge kriminalitet. Områder med videoovervågning er tydeligt skiltet.

Når du færdes på områder med videoovervågning, behandler vi de personoplysninger om dig, som fremgår af videomaterialet. Det kan være tidspunkt for ophold og din adfærd på området, herunder strafbare handlinger du udfører, samt øvrige forhold, som fremgår af materialet.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er vores legitime interesse i at forebygge kriminalitet på skolen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Videooptagelserne gennemgås kun ved tilfælde af eller mistanke om kriminelle forhold på skolens område. Det er kun udvalgte medarbejdere, der har adgang til materialet. Ved konstatering af kriminelle forhold videregives materialet i en anmeldelse til politiet. Eventuel videregivelse til politiet sker i overensstemmelse med lov om tv-overvågning og databeskyttelseslovens § 8.

Optagelserne gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes automatisk.