Privatlivspolitik og cookiepolitik

Her finder du privatlivspolitikken for SOSU Østjylland. Cookiepolitikken fremgår af punktet 'Besøgende på sosuoj.dk'. Nederst på siden kan du se, hvilke cookies der indsamles på siden.

Privatlivspolitik

Dataansvarlig er SOSU Østjylland: 

SOSU Østjylland 
Hedeager 33 
8200 Aarhus N 
8741 2626 
sosuoj@sosuoj.dk

Skolens DPO er: 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
72 27 30 02 
dpo.sosu.øst@bechbruun.com 
Du kan sende personoplysninger sikkert til Bech-Bruun på: https://dpo.bechbruun.com/sosuoest


Behandling af person
oplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser. 

Personoplysninger kan inddeles i tre typer:

Almindelige personoplysningeromfatter alle oplysninger, der kan henføres til en person, og som ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger. Det kan for eksempel være navn, adresse, alder og uddannelse. Det gælder også økonomiske forhold som skat og gæld. Personoplysninger indebærer også væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage eller tjenstlige forhold.

Følsomme personoplysninger: er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. Følsomme oplysninger er oplysninger om: 

 • Race og etnisk oprindelse 
 • Politisk overbevisning 
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning 
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
 • Genetiske data 
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation 
 • Helbredsoplysninger 
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Særlige personoplysninger: Oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer.

Dine rettigheder og mulighed for at klage

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden: 

 • få indsigt i dine personoplysninger  
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger 
 • få slettet personoplysninger om dig selv 
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig 
 • gøre indsigelse mod behandlingen 
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.  

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig inden for en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.  

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.


Modtagere af dine personoplysninger

For at varetage de formål med behandling af personoplysninger, som beskrives nedenfor, deler vi dine personoplysninger med relevante samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, myndigheder, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Databehandlerne behandler personoplysningerne på SOSU Østjyllands vegne og i overensstemmelse med vores instruks. 

Vi videregiver dine personoplysninger til eksterne tredjeparter og myndigheder såsom SKAT eller SU, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af at varetage dit uddannelsesforløb. Det kan blandt andet være til andre uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og læresteder.

Typer af registrerede

I fold-ud punkterne herunder kan du læse mere om formål, retsgrundlaget for behandling, datamodtagere, tidsrum for registrering og evt. videregivelse til tredjeland for de enkelte typer af registrerede.