SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Ordensregler på SOSU Østjylland

Du har valgt at tage en uddannelse på en skole, hvor fællesskab, faglighed, ordentlighed og mod er stærke værdier. Skolen ønsker, at værdierne er synlige i alle relationer. Med en uddannelse på SOSU Østjylland skal du bidrage til et godt og trygt studiemiljø og hver dag øve dig i at udvise professionalisme - også når noget bliver svært.

Ordensreglerne skal understøtte et godt studie- og arbejdsmiljø for alle, der færdes på SOSU Østjylland. Vi forventer, at alle sætter sig ind i reglerne og respekterer dem.

Hvis du overtræder ordensreglerne - uanset om det er i skoletiden, under oplæring eller i fritiden, kan det få konsekvenser for dit uddannelsesforløb. Udover skolens regler, skal du også leve op til reglerne på din læreplads.

Ordensreglerne kan suppleres af klasseregler. Ordensreglerne er fastsat i henhold til den gældende Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ordensregler

Studieaktivitet og fremmøde

Som elev på både grundforløb og hovedforløb er din ugentlige studietid 37 timer pr. uge. På Grundforløbet er undervisningstiden fastsat til 26 timer pr. uge og resten skal bruges til forberedelse. Der er mødepligt til skemalagte aktiviteter - også studieture og andre aktiviteter uden for huset.

Du skal være studieaktiv på din uddannelse. Det betyder:

  • At du møder op til undervisningen.
  • At du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse
  • At du afleverer de stillede opgaver til tiden.

Hvis du er over 18 år og modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU), er der også krav om studieaktivitet.

Hvis du er fraværende, skal du meddele skolen det via Studie+. Du skal notere årsagen for dit fravær. Er du eller dit barn syg, er det lovligt fravær. Alt andet fravær er ikke- godkendt fravær (jf. §69 stk 2).

Skolen holder øje med dit fravær og du vil løbende blive indkaldt til samtaler, hvis dit fravær bliver højt. Ved 10% fravær vil du blive indkaldt til uddannelsessamtale, hvor vi lægger en plan for, at du bliver fuldt studieaktiv igen. Ved 15% fravær kan der iværksættes sanktioner. På Grundforløb 2 kan du ikke indstilles til afsluttende prøve, hvis dit fravær overstiger 15%. Af andre sanktioner kan SOSU Østjylland indberette til Ungedatabasen, at du er i risiko for frafald. Vi kan også meddele SU styrelsen, at du ikke er studieaktiv, og din SU vil i så fald ophøre. De generelle sanktioner i forbindelse med overtrædelse af ordensregler kan også anvendes, se herunder. 

Hvis du har uddannelsesaftale skal du huske at melde dig fraværende hos din arbejdsgiver - også i skoleperioderne. Dit registrerede fravær i Studie+ kommer din arbejdsgiver i hænde og skolen vil, ved for højt fravær (jf. ovenstående) kontakte din arbejdsgiver for nærmere handlemuligheder.

Elevrådsarbejde - herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen - betragtes ikke som fravær.

Samvær på skolen

Omgangstone og sprog

På SOSU Østjylland taler alle respektfuldt og i en god tone til hinanden.

Vores fællessprog er dansk. Ingen skal føle sig udenfor, fordi de ikke forstår hvad der bliver sagt, og derfor taler vi dansk med hinanden i hele skoletiden.

Mobiltelefon

Din mobiltelefon skal være sat på lydløs i undervisningstiden. Mobiltelefonen må ikke anvendes til private formål i undervisningstiden.

Fotografering, lyd- og filmoptagelser

I skoletiden må du ikke fotografere eller lave lyd- eller filmoptagelser af andre uden deres accept. Har du brug for fx en lydoptagelse af et oplæg eller en instruktion, skal du aftale det med den, der holder oplægget.

Mad og drikke

Spisning foregår i pauserne. Mad og drikke nydes som udgangspunkt i kantineområderne eller på skolens udendørsarealer. Vi vil gerne have en pæn og ryddelig skole, og derfor skal brugt service ryddes op.

Transportmidler

Løbehjul, skateboards, rulleskøjter o.lign, må ikke anvendes på skolen. De kan placeres i cykelparkering/kælder eller andre steder, hvor de ikke generer skolens drift.

Sociale medier

Der gælder samme regler for opførsel på de sociale medier, som i klassen, i oplæringen og i det offentlige rum i almindelighed. SOSU Østjylland forventer at du opfører dig professionelt og kommunikerer respektfuldt om skolen, skolekammerater, oplæringssteder, kolleger og beboere. Hvis din adfærd på de sociale medier, får negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, kan det få konsekvenser for dit uddannelsesforløb – også selvom det foregår i fritiden.

Snyd ved opgaver og eksamen

Det er en alvorlig forseelse at snyde både ved aflevering af skriftlige opgaver og til eksamen. Det betragtes som snyd, når andres tekst, opgaver eller eksamensbesvarelser fremstår som eget arbejde.

Kritiske situationer og situationer med særlige restriktioner.

Du skal til enhver tid følge de anvisninger der kommer fra skolens alarmsystemer eller personale. Skolen følger de regler og retningslinjer, der udmeldes fra myndighederne i situationer som fx øget smittespredning.

Røgfri Skoletid

SOSU Østjylland er røgfri. Røgfri skoletid gælder for alle, både elever, medarbejdere og kursister, og inkluderer alle former for tobaksmidler, e-cigaretter og snus.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden, dvs. fra man møder i skole og til man har fri - hverken på eller uden for skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge, når man er på tur/ studietur.

Se mere om røgfri skoletid her

Rusmidler

Opbevaring, salg og indtagelse af rusmidler som alkohol, hash og narkotika accepteres ikke under nogen omstændigheder og betragtes som en alvorlig overtrædelse af ordensreglerne med efterfølgende konsekvenser. Dette gælder også på ture/ studieture.

Ved særlige lejligheder kan skolen servere eller sælge øl, vin med mere. Stærk spiritus vil aldrig være en del af sortimentet.

Mobning, chikane og krænkelser

Mobning, chikane og krænkelser accepteres ikke. Alle har et medansvar for, at der er et godt psykisk miljø i klassen og på skolen. Vi forventer, at du viser respekt og tager hensyn til andre – både i dit sprog og i din adfærd.

Her kan du se skolens politik for håndtering af mobning, seksuelle krænkelser og chikane


Vold og trusler om vold

Voldsom udadreagerende eller truende adfærd tolereres ikke. I tilfælde af en voldsepisode tilkaldes en repræsentant fra skolens ledelse og ved voldsepisoder af grovere karakter involveres politiet.

Tavshedspligt

Som elev og kursist på SOSU Østjylland har du tavshedspligt jf. gældende lovgivning (straffelovens §152).

Du er omfattet af reglerne om tavshedspligt både under og efter din uddannelse. Du må således ikke dele personoplysninger eller andre følsomme oplysninger som du er blevet bekendt med under din uddannelse med andre – heller ikke selvom du er stoppet på uddannelsen.

Behandling af overtrædelser

Ved overtrædelse af ovenstående ordensregler kan det for skolens erhvervsuddannelser have følgende konsekvenser, afhængigt af den konkrete situation (jf. §77-84 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser). Overtrædelse af skolens ordensregler blandt efteruddannelsens deltagere behandles og håndteres af uddannelseschefen på området.

Mundtlig påtale

På baggrund af en samtale med en af skolens ansatte, kan du få en mundtlig påtale. Der vil blive udarbejdet et referat af samtalen, hvori sanktionen fremgår og dette referat vil blive journaliseret i din elevmappe.

Skriftlig advarsel

På baggrund af en samtale med uddannelsesleder, kan du få en skriftlig advarsel. Der vil blive udarbejdet et referat af samtalen, som vil blive journaliseret som en ”skriftlig advarsel” i din elevmappe.

Midlertidig hjemsendelse

Ved gentagelse eller særlig grov overtrædelse af ordensreglerne, eller hvor din tilstedeværelse anses for upassende på skolen, vil du blive hjemsendt. Hjemsendelse vil blive journaliseret i din elevmappe. Du vil blive indkaldt til en samtale med uddannelsesleder på baggrund af hjemsendelse, og der vil blive aftalt, hvordan og hvornår du kan genoptage din uddannelse. Sanktionen vil altid blive anvendt, såfremt der er overskridelser af reglerne om misbrug.

Udelukkelse fra skolen (bortvisning)

Sanktionen anvendes ved overtrædelse af ordensreglerne, som har en særlig grov karakter eller såfremt der er gentagelser af ovenstående sanktioner. Bortvisning vil blive journaliseret i din elevmappe.

Ved udelukkelse fra SOSU Østjylland vurderes det i det enkelte tilfælde, hvornår du som elev kan søge ind på skolen igen. Optagelse til skolen vil altid ske ud fra en optagelsessamtale, hvor du vil blive vurderet ift. om du er uddannelsesparat (personligt, socialt og fagligt).

Tilbageholdelse af private genstande fx mobil eller computer.

Det er en mulig sanktion, at tilbageholde private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler. Tilbageholdelsen sker af praktiske og pædagogiske grunde og må normalt vare højst et døgn. Såfremt denne sanktion anvendes, er du forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen.

Videregivelse af information om overtrædelse af ordensreglerne.

Ved tildeling af advarsel skal ansættende myndighed informeres skriftligt.

For elever med uddannelsesaftale skal ansættende myndighed kontaktes ved øjeblikkelig udelukkelse fra undervisning. For personer under 18 år har skolen pligt til at underrette indehaveren af forældremyndigheden. Dette gælder både ved advarsler og udelukkelse fra fortsat undervisning.