SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Politik for håndtering af mobning, seksuelle krænkelser og chikane på SOSU Østjylland

Vi ønsker, at SOSU Østjylland er en uddannelsesinstitution, hvor alle mødes og behandles med respekt og ligeværd uanset forskelligheder. Derfor forventer skolen, at elever og ansatte udelukkende har en professionel relation gennem hele uddannelsesforløbet.

På SOSU Østjylland anser vi enhver form for mobning, chikane og seksuelle krænkelser som en krænkende og nedværdigende handling, som er uønsket. Vi ser indsatsen mod mobning, chikane seksuel krænkelse som en fælles opgave, fordi alle har et ansvar for, at det stoppes.

Det må aldrig accepteres, at en elev udsættes for mobning eller chikane, hverken fra elever eller ansatte. Alle skal trygt kunne være på skolen. Udsættes nogen for mobning eller chikane, skal der straks tages initiativ til, at det stoppes. Det forventes derfor, at ingen ser passivt til, hvis man oplever, at en person bliver mobbet eller chikaneret.

Definition på mobning, chikane og seksuelle krænkelser

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsæt- ter en eller flere andre personer for mobning, seksuel krænkelse, chikane eller anden nedværdigende adfærd i forbindelse med uddannelsesforløbet.

 • Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke.
 • Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel krænkelse, chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i løbet af uddannelsestiden.

Krænkende handlinger kan forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan for eksempel være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale.

Krænkelser kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til uddannelsestiden kan for eksempel omfatte:

 • Sårende bemærkninger, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af elevens privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort, fysiske overgreb eller trusler herom. Nedvurdering af elevens arbejdsindsats eller kompetencer
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Krænkende telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier

Hvis de krænkende handlinger ikke har en særlig grov karakter, skal de have stået på over en vis tid og med en vis hyppighed for at udgøre en risiko. Hvis de ikke har en tidsmæssig udstrækning og hyppighed, skal de, for at udgøre en risiko, have en særlig grov karakter.

Hvis du oplever mobning, chikane eller seksuelle krænkelser

Hvis du selv bliver mobbet, seksuelt krænket eller chikaneret eller har kendskab til eller mistanke om mobning, seksuel krænkelse og chikane, kontaktes én af følgende:

 • din holdansvarlige
 • din vejleder eller mentor
 • din uddannelsesansvarlige, koordinator (Skanderborg) eller uddannelsesleder

Enhver situation vil blive behandlet individuelt, men typisk vil forløbet antage følgende form:

 • Den person, du henvender dig til, vil tage en kort uformel samtale med dig for at få et indblik i situationen
 • Nærmeste leder orienteres altid om de enkelte sager, er forpligtet til at tage dem seriøst og arbejde på en løsning.
 • De involverede parter vil deltage i et eller flere møder, hver for sig og eventuelt også sammen. Det aftales, om der i mødet skal deltage en mediator, f.eks. en ledelsesrepræsentant.
 • Både mobber/den der udfører chikanen/krænkeren og offer kan medbringe en bisidder, hvis de ønsker det.
 • Formålet med samtalen er at stoppe den uhensigtsmæssige adfærd.
 • Kan problemet ikke løses ad denne vej, og mobningen/chikanen/krænkelserne fortsæt- ter, kan der blive tale om at iværksætte sanktioner over for mobberen/den der udfører chikanen/krænkeren. Sanktioner kan være skriftlige advarsler og i sidste instans en bortvisning
 • Alle samtaler er fortrolige for de involverede parter. Hvis der er behov for det, kan det komme på tale at søge ekstern hjælp.