SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser Praktisk information

Her finder du praktiske informationer som kan være relevante, når du er på efteruddannelse eller kursus.
Praktisk information

Videoguides til voksenuddannelse.dk

Styrelsen for It og Læring (STIL) har lavet videoguides til voksenuddannelse.dk, som kan være brugbare , hvis du skal på et AMU-kursus. Emnerne er bl.a:

 • Ansøg om VEU-godtgørelse
 • Kurser for ledige
 • Tilmelding til AMU-kurser

Se videoerne her

Hvem er i AMU-målgruppen?

Personer, der på uddannelsestidspunktet enten er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark eller har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark har adgang til AMU kurser.

Kravet om beskæftigelse i Danmark kan opfyldes ved, at man er ansat i en privat husholdning i Danmark, eller ved, at man er beskæftiget i en virksomhed, som man selv driver, eller hvori man er ansat. Virksomheden skal have et forretningssted (kontor eller lignende) i Danmark. Derudover skal yderligere mindst én af følgende betingelser være opfyldt:

 • Virksomheden har ikke forretningssted i noget andet land.
 • Man befinder sig i Danmark under arbejdets udførelse.
 • Hvis man er ansat, er det tilstrækkeligt, at man hovedsageligt modtager instruktioner fra Danmark om arbejdets udførelse.

Kravet om, at beskæftigelsen er reel og faktisk, vil navnlig være opfyldt, hvis man er en EU/EØS-borger, der kan få udstedt et EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 3.

Hvis man ikke er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark, skal man altså opfylde kravet om reel og faktisk beskæftigelse, og der skal afgives en erklæring herom, som for ansatte skal medunderskrives af arbejdsgiveren. Til afgivelsen af erklæringen kan benyttes en blanket, som – i én version for ansatte og én version for selvstændige – findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Her kan man læse nærmere om betingelsen om reel og faktisk beskæftigelse.

For optagelse på uddannelser, for hvilke der udstedes myndighedscertifikat, kræves det yderligere, at deltageren efter gennemførelse af uddannelsen vil opfylde evt. andre betingelser for udøvelse af erhvervet. Der bortses fra betingelser, hvor det beror på et skøn, om betingelsen er opfyldt.

For at sikre, at ansøgeren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det pålægges ansøgeren senest ved undervisningens påbegyndelse at gennemføre en test i undervisningssproget eller undervisningssprogene. (AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog).

Læs mere om adgang til AMU uddannelse her

Individuel kompetencevurdering

Individuel Kompetenceafklaring er et AMU-forløb, hvor du får klarlagt dine kompetencer inden for et område.

Kontakt os, hvis du er interesseret eller har spørgsmål. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Betaling for kurser

For deltagere i AMU-målgruppen er langt de fleste kurser gratis at deltage i.

Hvis der er deltagerbetaling, vil det være oplyst under det enkelte kursus.

På forløb med særlige afholdelsesformer, fx aften- eller weekendundervisning kan der være et tillæg til den normale deltagerbetaling. Eventuel deltagerbetaling skal være betalt inden kursusstart.

Udeblivelse og framelding

En deltager, der uden varsel og information ikke møder op til det aftalte uddannelsesforløb, betragtes som udeblevet.

En deltager kan framelde sig et uddannelsesforløb.
Følgende er gældende:

AMU forløb

På uddannelser, som er op til 1 uges varighed:

 • Udeblivelse på 1. kursusdag: 2.500 kr.
 • Framelding senere end 1 uge inden 1. kursusdag: 1.500 kr.

På uddannelser, som overstiger 1 uges varighed:

 • Udeblivelse på 1. kursusdag: 3.500 kr.
 • Framelding senere end 1 uge inden 1. kursusdag: 2.500 kr.

Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en kollega.

IDV forløb

Uanset kursets varighed gælder følgende:

 • Udeblivelse på 1. kursusdag: Der betales 100% af kursusprisen.
 • Framelding mellem 2-4 uger før 1. kursusdag: Der betales 50% af kursusprisen.
 • Framelding senere end 2 uger før 1. kursusdag: Der betales 100% af kursuspris.

Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en kollega.

Aflysning

SOSU Østjylland tager forbehold for forhold der gør, at vi som uddannelsesinstitution må aflyse eller flytte forløb med kort varsel (fx underviserens sygdom, opsigelser, mv). Deltagerne vil blive tilbudt erstatningsdato.

Hvis en deltager er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil deltageren kunne flytte til næstkommende udbudsdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt.

I tilfælde af aflysning vil SOSU Østjylland refundere det indbetalte kursusbeløb. SOSU Østjylland er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført deltageren i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af et forløb. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

Hvis forløb må aflyses på grund af force majeure bortfalder retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn, når man deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

VEU-godtgørelse svarer til 80% af højeste dagpengesats, hvis undervisningen følges på heltid.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

 • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde.
 • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
 • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Udenlandsk statsborger

Er du udenlandsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - kan du godt få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når blot du har arbejde på en dansk arbejdsplads. Du kan også få, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark.

Sådan søger du VEU-godtgørelse

Klik her for at læse mere om VEU-godtgørelse, og hvordan du søger.

Kost, logi og transport

Hvis deltageren under et AMU-kursus skal indkvarteres uden for sin bopæl kan arbejdsgiveren få tilskud til kost og logi.

Det gælder dog kun hvis:

 • medarbejderen har mere end 60 km. i transport mellem bopæl og uddannelsessted
 • det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen er indkvarteret uden for sin bopæl.

Læs om reglerne for at få tilskud til kost og logi

Prøver i AMU

Alle AMU-uddannelser med en prøve.

Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøve ikke bestås, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve.

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, med mindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår.

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven, med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse.

Deltageren kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.

Socialpædagogisk støtte (SPS)

Deltagere, der er bevilliget socialpædagogisk støtte (SPS), opfordres til at orientere skolen herom, så skolen kan tilrettelægge prøve på særlige vilkår med de hjælpemidler, den enkelte er bevilliget.

Såfremt en deltager på en af skolens AMU-uddannelser, ønsker en screening i forhold til at opnå socialpædagogisk støtte, skal denne henvende sig til skolen hurtigst mulig. En screening er tidskrævende, og det kan derfor ikke forventes, at screeningen er gennemført inden uddannelsens første undervisningsdag.

Særlige prøvevilkår kan eksempelvis være forlængelse af tid til forberedelse og prøveaflæggelse eller skærmet arbejdsplads ved prøveaflæggelse.

Socialpædagogiske støtteformer for deltagere på AMU-uddannelse er følgende:

Hjælpemidler og instruktion i brug heraf 

Deltagere med en funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler og instruktion i, hvordan hjælpemidlerne anvendes.

For deltagere med ordblindhed drejer det sig om kompenserende læse- og skriveteknologi. Deltagere med hørehandicap kan have brug for høretekniske hjælpemidler.

Deltagere med synshandicap kan have behov for programmer, der kan læse tekster højt, zoome ind på teksten eller andre hjælpemidler, der kompenserer for synsnedsættelsen.

Deltagere med bevægelseshandicap kan have brug for ergonomiske hjælpemidler.

Dokumentation er ordblindetest eller bevilling på SPS fra STUK.

Personlig assistance

Personlig assistance er hovedsageligt hjælp til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser i undervisningssituationen, som har behov for assistance til at komme omkring, vende sider i bøger eller anden praktisk hjælp. Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Sekretærhjælp

Sekretæren varetager en række opgaver, der hjælper deltageren med at komme igennem sin uddannelse på lige fod med andre. Dette kan eksempelvis være at tage noter, skrive ned, søge litteratur mm.

Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Studiestøttetimer består af faglig sparring og vejledning, der imødekommer deltagerens behov. Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser, vejleder på uddannelsesstedet eller ekstern person, som uddannelsesstedet ansætter til opgaven. Det er vigtigt, at støttegiver kender indholdet i uddannelsen godt har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte. Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Særligt udformede undervisningsmaterialer

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op.

Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Tegnsprogstolkning og skrivetolkning

Tolkningen gør det muligt for den døve deltager at følge undervisningen på samme vilkår som de andre deltagere. Tolkning kan sikre lige og effektiv kommunikation med hørende undervisere og meddeltagere. Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

For deltagere med bevilliget SPS, og som dermed skal have tilbud om særlige prøvevilkår, indgås der individuelle aftaler.

For yderligere information: www.spsu.dk

FVU og OBU

Forberedende Voksen Undervisning (FVU) i dansk består af fire trin (niveauer). Indholdet er læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Tekster og opgaver handler ofte om de arbejdsopgaver, man har i sit daglige arbejde.

Hent aftalepapir her

Ordblindeundervisning for voksne (OBU) er målrettet voksne, der har behov for hjælp og støtte til at kunne læse, stave og skrive.

Deltagerne arbejder med IT-programmer, der kan støtte læsning og skrivning. Undervisningen foregår på små hold og tager udgangspunkt i de opgaver, man har i sit daglige arbejde.

Samarbejdspartnere

SOSU-skolerne i Region Midt/Nord

SOSU-skolerne i Region Midtjylland og Region Nord samarbejder om udvikling og gennemførelse af AMU‐uddannelser.

Formålet med samarbejdet er at koordinere udbud og gennemførsel af efteruddannelser, at kvalitetssikre uddannelserne, og at vidensudveksle i forhold til arbejdsgange og procedurer.

For kursister betyder samarbejdet først og fremmest, at eventuelt aflyste uddannelsesforløb kan tilbydes på en anden SOSU-skole i regionen i stedet.

Se samarbejdsaftale her

Erhvervsskolerne i Østjylland (ESØ)

Erhvervsskolerne i Østjylland (ESØ) har indgået samarbejdsaftale omkring sikring af dækkende og tilstrækkeligt udbud af  oksenuddannelser til virksomheder i Østjylland.

Formålet er at samarbejde omkring koordinering af udbud, fælles procedure og markedsføring og samarbejde om opfyldelse af virksomhedernes behov. Ligeledes samarbejdes der om nye uddannelsestilbud og fælles projekter.

Se samarbejdsaftale her

Udbud og evaluering

Evalueringer

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) bliver evalueret af alle kursister gennem det landsdækkende evalueringssystem VisKvalitet.

På www.viskvalitet.dk kan du se kursister og arbejdsgiveres evalueringer af de kurser, de har deltaget i.

Her kan du se Viskvalitet-rapporterne for SOSU Østjylland

Udbudspolitik

Her finder du udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på SOSU Østjylland:

Udbudspolitik

SOSU Østjylland er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB) i hele Region Midtjylland:

 • Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen (2885)
 • Socialpsykiatri og psykisk/fysisk handicap (2223)
 • Pædagogisk arbejde med børn og unge (2877)
 • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet (2272)
 • Patientrelateret service på sygehusene (2688)
 • Obligatorisk fælleskatalog (2270)
 • Individuel kompetencevurdering i AMU (2769)

Har du brug for hjælp?

Vores koordinatorer hjælper dig gerne med spørgsmål om efteruddannelserne, tilmelding, godtgørelse og meget mere.

Anne Kathrine Melballe Valeur

Anne Kathrine Melballe Valeur Kursuskoordinator for det sundhedsfaglige område

Elisabeth Rose Kobberøe Kursuskoordinator for det sundhedsfaglige område

Mette Gamborg

Mette Gamborg Kursuskoordinator for det pædagogiske område og international koordinator

Dorte Lorenzen Kursuskoordinator for det pædagogiske område